Wednesday, February 20, 2008

ಮದ್ಯಸಾರ

ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ರುಚಿಸದಿರಬಹುದು
ಅತಿಯಾದರೇ ಅಮೃತವಾಗೋ ವಿಷವಿದು
ಬಾಟಲನೆ ಎತ್ತಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿರಿ ಗಟಗಟ
ಕೇಳಿಸದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಕುದುರೆ ಖುರಪುಟ

No comments:

~~~~~~ಮೀ ನ ಹೆ ಜ್ಜೆ