Tuesday, January 5, 2010

ಮುಂದಿನ ಕಂತು ರಾತ್ರಿ ೧೧ಕ್ಕೆ

1 comment:

Shivaram said...

ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಪುಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ?

~~~~~~ಮೀ ನ ಹೆ ಜ್ಜೆ